Tài liệu về : “Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả Kinh doanh

Hạch toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả kinh doanh, mặt hàng xe máy tại công ty điện máy kỹ thuật công nghệ..doc

Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh, mặt hàng xe máy tại công ty điện máy và kỹ thuật công nghệ..doc
... toạn doanh thu bạn hng v giạ väún hng bạnL täøng giạ trë cạc låüi êch kinh tãú doanh nghiãûp thu âỉåüc trong k kãú toạn, phạt sinh tỉì cạc hoảt âäüng sn xút kinh doanh thäng thỉåìng ca doanh ... pháøm do doanh nghiãûp sn xút ra âãø phủc vủ lải cho hoảt âäüng sn xút kinh doanh ca doanh nghiãûp hồûc dng âãø biãúu tàûng .1/ Phn ạnh doanh thu bạn hng phạt sinh : Nåü TK 627,641,642 Doanh ... tiãu thủ =doanh thu bạ hng thưn-giạ väún hng bạn+Chi phê bạn hng+Chi phê qun l doanh nghiãûp1/ Doanh Thu Bạn Hng Thưn Doanh thu bạn hng l khon doanh thu bạn hng sau khi â trỉì cạc khon gim doanh...
 • 77
 • 93
 • 1

Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả kinh doanh.doc

Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh.doc
... thành phẩm xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp 1.1. Lý luận chung về tiêu thụ thành phẩm1 .1.1. Khái niệm tiêu thụ thành phẩm tầm quan trọng của hoạt động tiêu thụ thành phẩm ... tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp.Phần II: Thực trạng công tác kế toán thành phẩm, bán hàng xác định kết quả kinh doanh của Công ty Đầu t công nghệ ... sử dụng phơng pháp hạch toán: Để xác định kết quả kinh doanh, kế toán sử dụng TK 911 Xác định kết quả TK 421 Lãi cha phân phối . Cuối kỳ kinh doanh, kế toán dựa vào số liệu đã hạch toán trên...
 • 67
 • 75
 • 0

Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Đầu tư công nghệ thương mại Việt Nam.doc

Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Đầu tư công nghệ và thương mại Việt Nam.doc
... bán.1.5. Hạch toán nghiệp vụ xác định kết quả kinh doanh1 .5.1.Tài khoản sử dụng-TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh: dùng để phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh các hoạt động khác của doanh ... trừ phải tính vào giá trị thành phẩm mua vào.(3a)- Căn cứ vào hoá đơn GTGT khi nhận lại thành phẩm( 3b)- Căn cứ vào hoá đơn GTGT khi đưa thành phẩm đi đổi(4)- Kết chuyển doanh thu thuần.(5)- Kết ... ánh kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình phân phối kết quả số lợi nhuận chưa phân phối thuộc năm trước.-TK 421.2: Lợi nhuận năm nay: Phản ánh kết quả kinh doanh, tình hình phân phối kết quả...
 • 55
 • 122
 • 1

Hạch toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả kinh doanh, mặt hàng xe máy tại công ty điện máy kỹ thuật công nghệ.doc

Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh, mặt hàng xe máy tại công ty điện máy và kỹ thuật công nghệ.doc
... xạc âënh k t qua kinh doanh ì ì ãú ãø ì ãø ãú íN ü TK 911: xạc âënh k t qua kinh doanh å ãú íCọ TK 632 giạ v n ha ng bạnäú ìII. NÄÜI DUNG HẢCH TOẠN TIÃU THỦ THNH PHÁØM TRONG DOANH NGHIÃÛP 1. ... ng giạ trë cạc l üi êch kinh t doanh nghi ûp thu â ücì äø å ãú ã ỉå trong ky k toạn, phạt sinh t cạc hoảt â üng sa n xu t kinh ãú ỉì ä í áú doanh th ng th ng cu a doanh nghi ûp, gọp ph n ... 5111 : Doanh thu bạn ha ng họa “ì+ TK 5112 : Doanh thu bạn tha nh ph m”ì áø+ TK 5113 : Doanh thu cung c p dëch vủ”áú+ TK 5114 : Doanh thu tr ü c p, tr ü giạ”å áú åb. Ti khon âáưu tỉ TK 512 “ Doanh...
 • 99
 • 101
 • 0

Thực trạng công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả kinh doanh tại công ty điện máy kỹ thuật công nghệ.doc

Thực trạng công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty điện máy và kỹ thuật công nghệ.doc
... nhưng chưa xác định tiêu thụ cuối kỳ Nợ TK 155 Có TK 632 4/ Kết chuyển giá vốn của sản phẩm bán được trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh .Nợ TK 911 : “ xác định kết quả kinh doanh “Có TK ... nghiệp Kết quả tiêu thụ sản phẩm được biểu hiện qua chỉ tiêu lãi ( hoặc lỗ ) về hoạt động tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ được xác định theo công thức sau : Kết quả tiêu thụ = doanh thu ... Có TK 632 .4/ Cuối kỳ xác định giá vốn của sản phẩm đã bán được trong kỳ để kết chuyển sang TK 911 nhằm xác định kết quả kinh doanh .Nợ TK 911 : “ xác định kết quả kinh doanh “ Có Tk 632 Chuyên...
 • 69
 • 114
 • 2

Hạch toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả kinh doanh

Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh
... t qua kinh doanh, k toạn ghi .ãú í ãúN ü TK 911 “ xạc âënh k t qua kinh doanh “ å ãú íCọ TK 641 “ chi phê bạn ha ng “ì4/ Chi phê qun l doanh nghiãûp a/ Khại ni ûm : chi phê qua n l doanh ... ph m do doanh nghi ûp sa n xu tỉåì å ỉí í áø ã í áú ra â phủc vủ lải cho hoảt â üng sa n xu t kinh doanh cu ẫø ä í áú í doanh nghi ûp hồûc du ng â bi u tàûng .ã ì ãø ãú1/ Pha n ạnh doanh thu ... lyù doanh nghi ỷp óỳ óứ ớ óN ỹ TK 911 ồCoù TK 642 Trong tr ng h ỹp õỷc bi ỷt õ i v ùi caùc doanh nghi ỷp coù nhuổồỡ ồ ó ọỳ ồ ó c u hoaỷt õ ỹng kinh doanh da i, trong ky tr ùc kh ng coù doanh...
 • 99
 • 52
 • 0

Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả kinh doanh

Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh
... luận chung về thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp 1.1. Lý luận chung về tiêu thụ thành phẩm 1.1.1. Khái niệm tiêu thụ thành phẩm tầm quan ... dụng phơng pháp hạch toán: Để xác định kết quả kinh doanh, kế toán sử dụng TK 911 Xác định kết quả TK 421 Lãi cha phân phối . Cuối kỳ kinh doanh, kế toán dựa vào số liệu đã hạch toán ... phần mở đầu phần kết luận, đề tài đợc trình bày thành 3 phần với kết cấu nh sau:Phần I: Lý luận chung về thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp.Phần...
 • 67
 • 84
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP