CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU ppt

CÔNG TÁC TÔNG ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU ppt

CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU ppt
... vỡm3m3m30,525-0,893-0,5250,8932 3PHỤ LỤC CÔNG TÁC BÊ TÔNGĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆUI- THUYẾT MINH CHUNG- Định mức dự toán cấp phối vật liệu cho 1m3 tông loại thông thường trong các bảng ... bảng này, định mức dự toán cấp phối vật liệu một số loại tông đặc biệt được điều chỉnh như nội dung trong điểm 2, mục II.- Định mức dự toán cấp phối vật liệu được tính cho các mác tông 100, ... loại tông thông thường thì mức hao phí của loại cốt liệu thay thế và các vật liệu khác trong cấp phối có thể tính theo định mức của loại cấp phối tương ứng trong mục II.II- ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI...
 • 18
 • 58,465
 • 907

Tài liệu Định mức lao động trong xây dựng cơ bản: Công tác tôngcông tác cốt thép pptx

Tài liệu Định mức lao động trong xây dựng cơ bản: Công tác bê tông và công tác cốt thép pptx
... thứ tự định mức theo mức theo cột. Ví dụ: Định mức số 4,008a – Số 4, chỉ rõ định mức này ở phần 4 ( phần công tác về cột thép). Số 016c chỉ rõ định mức này ở dòng thứ 8 cột a. Định mức số ... khi dùng định mức này làm định mức thi công, nếu công trường trang bị công cụ cải tiến cho công nhân hoặc dân công thì tùy tình hình cụ thể mà giảm định mức thời gian hoặc tăng định mức sản ... tính các định mức phụ tăng hoặc hệ số tăng giảm như sau: a) Định mức phụ tăng được tính cộng dồn vào định mức gốc. Ví dụ: Đổ bê- tông cột theo định mức số 3.014đ là 16 giờ. Nếu đổ tông cột...
 • 68
 • 1,694
 • 9

công tác quản lý định mức lao động

công tác quản lý định mức lao động
... nghiệp. - Định mức do cấp trên qui định định mức của ngành, định mức của địa phơng, của nhà nớc. Định mức do các cấp quản lý ban hành đợc sửdụng trong phạm vi tơng ứng.1.3 Tác dụng của định mức: ... bộphận và định mức tổng hợp: - Định mức bộ phận: là định mức qui định cho từng bộ phận, chitiết sản phẩm - Định mức tổng hợp: là định mức qui định cho toàn bộ sản phẩm 1.2.4 Căn cứ vào cấp quản ... phẩm 1.2.4 Căn cứ vào cấp quản lý : có định mức do doanh nghiệp tựqui định định mức do cấp trên qui định - Định mức do doanh nghiệp tự qui định định mức do doanhnghiệp xây dựng và ban...
 • 89
 • 576
 • 0

Bài giảng môn học giám sát thi công và nghiệm thu công tác tông cốt thép

Bài giảng môn học giám sát thi công và nghiệm thu công tác bê tông cốt thép
... của tông để đặc trưng cho tông nên gọi mác ( mark) tông. Thực ra để nói lên tính chất của tông còn nhiều chỉ tiêu khác như cường độ chịu nén khi uốn, cường độ chịu cắt của tông, ... người ta gọi phẩm cấp của tông ( grade). Phẩm cấp của tông được qui ước lấy chỉ tiêu cường độ chịu nén mẫu hình trụ làm đại diện. Giữa mẫu hình trụ định ra phẩm cấp của tông và mẫu lập ... và phẩm cấp tông tối thiểu là C50. 262.2 Những tiêu chuẩn liên quan khi giám sát và nghiệm thu kết cấu tông cốt thép: Khi giám sát công tác tông cốt thép, ngoài tài liệu này...
 • 60
 • 1,665
 • 8

Tài liệu Thiết bị phục vụ công tác tông docx

Tài liệu Thiết bị phục vụ công tác bê tông docx
... mạng, âä øbàòng cạch nghiãng thng v âäø bàòng cạch ụp thng, Chương 5. Thiết bị phục vụ công tác tông 80 Chng 5. Thit b phc v cụng tỏc bờ tụng 81 Nng suỏỳt cuớa maùy trọỹn laỡm ... Chương 5. Thiết bị phục vụ cơng tác tơng 79 CHỈÅNG V MẠY PHỦC VỦ CÄNG TẠC BÃTÄNG Trong cäng tạc xáy dỉûng ngỉåìi ta dng ... thuỡng trọỹn quay vồùi tổỡ 9 õóỳn 12 voỡng trong mọỹt phuùt. Chương 5. Thiết bị phục vụ cơng tác tơng 83 5.3.2 Mạy båm bãtäng: Dìng âãø váûn chuøn bãtäng cọ âäü lỉu âäüng låïn hån 12cm.Váûn...
 • 8
 • 517
 • 0

Tài liệu Chương 5_ Thiết bị phục vụ công tác tông pdf

Tài liệu Chương 5_ Thiết bị phục vụ công tác bê tông pdf
... mạng, âä øbàòng cạch nghiãng thng v âäø bàòng cạch ụp thng, Chương 5. Thiết bị phục vụ công tác tông 80 Chng 5. Thit b phc v cụng tỏc bờ tụng 81 Nng suỏỳt cuớa maùy trọỹn laỡm ... Chương 5. Thiết bị phục vụ cơng tác tơng 79 CHỈÅNG V MẠY PHỦC VỦ CÄNG TẠC BÃTÄNG Trong cäng tạc xáy dỉûng ngỉåìi ta dng ... thuỡng trọỹn quay vồùi tổỡ 9 õóỳn 12 voỡng trong mọỹt phuùt. Chương 5. Thiết bị phục vụ cơng tác tơng 83 5.3.2 Mạy båm bãtäng: Dìng âãø váûn chuøn bãtäng cọ âäü lỉu âäüng låïn hån 12cm.Váûn...
 • 8
 • 538
 • 2

Tài liệu Bài giảng: Giám sát thi công và nghiệm thu công tác tông cốt thép docx

Tài liệu Bài giảng: Giám sát thi công và nghiệm thu công tác bê tông cốt thép docx
... của tông để đặc tr*ng cho tông nên gọi mác ( mark) tông. Thực ra để nói lên tính chất của tông còn nhiều chỉ tiêu khác nh* c*ờng độ chịu nén khi uốn, c*ờng độ chịu cắt của tông, ... ng*ời ta gọi phẩm cấp của tông ( grade). Phẩm cấp của tông đ*ợc qui *ớc lấy chỉ tiêu c*ờng độ chịu nén mẫu hình trụ làm đại diện. Giữa mẫu hình trụ định ra phẩm cấp của tông và mẫu lập ... và phẩm cấp tông tối thiểu là C50. 262.2 Những tiêu chuẩn liên quan khi giám sát và nghiệm thu kết cấu tông cốt thép: Khi giám sát công tác tông cốt thép, ngoài tài liệu này...
 • 60
 • 1,063
 • 6

Báo cáo khoa học " HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC TÔNG TRONG XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ THUẬT THUỘC LĨNH VỰC XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM " docx

Báo cáo khoa học
... tông và năng suất thi công. Bài báo trình bày hiện trạng ứng dụng công nghệ thi công tông trong xây dựng kết cấu hạ tầng ở Việt Nam và các vấn đề còn tồn tại. 1. Vật liệu sản xuất tông ... tông bằng băng tải tại đập CVC Sesan 3 Hình 4. Đầm tông bằng đầm rung chuyên dụng tại đập CVC Sesan 3 - Công nghệ đập tông bản mặt đá đổ - CFRD: Về công nghệ xây dựng đập đá đổ ... công nghiệp sử dụng hỗn hợp tông (HHBT) có độ sụt cao, hỗn hợp tông được đưa đến công trình bằng xe mix chuyên dụng và HHBT được đưa vào khối đổ bằng bơm cần di động. Các máy bơm tông...
 • 6
 • 723
 • 7

Định mức cấp phối vữa xây

Định mức cấp phối vữa xây
... LỤCĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA XÂYI- THUYẾT MINH CHUNG.- Định mức dự toán cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xây, vữa trát loại thông thường trong các bảng ở điểm 1,2 mục II.- Định mức dự toán cấp phối ... hợp cát mịn, cát có mô đun độ lớn ML =0,7÷1,4 : 220 lítII -ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU.1- Xi măng PC301.1.1- Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tam hợp cát vàngCát có mô đun độ lớn ML ... cấp phối vữa được phân loại theo TCXD-127. 1985 và TCVN 1770.1986- Vôi sử dụng cho định mức cấp phối vữa tam hợp phù hợp với TCVN 2231.1989- Lượng hao phí nước để tôi vôi hoặc trộn 1m3 cấp...
 • 6
 • 26,857
 • 447

Hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất đồ dùng học cụ huấn luyện X55.doc

Hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất đồ dùng học cụ huấn luyện X55.doc
... x55.2.1.Thực trạng về công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu. 2.1.1. Công tác thực hiện định mức nguyên vật liệu. Xây dựng hệ thống định mức tiêu dùng nguyên vật liệu công việc hết sức phức ... rất lớn tới công tác quản lý nguyên vật liệu nên để công tác này đạt hiệu quả mong muốn cần chú ý công tác quản lý máy móc vật t.1.3.5.Quản lý chất l ợng. Nguyễn Thị Bích Hạnh công nghiệp ... X55.Phần II: Thực trạng về công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu ở Xí nghiệp X55.PhầnIII: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp X55.Bài...
 • 66
 • 768
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: công tác bê tông định mức cấp phối vật liệuông tác bê tông định mức cấp phối vật liệu ppđịnh mức cấp phối vật liệu bê tôngđịnh mức cấp phối vật liệu các loại vữa bê tôngđịnh mức cấp phối vật liệu 1m3 vữa bê tôngđịnh mức cấp phối vật liệu trong xây dựngđịnh mức cấp phối vật liệu cho các loại vữa xây trát thông thườngđịnh mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xây trát đặc biệtđịnh mức cấp phối bê tông mác 200 đá 1x2định mức cấp phối bê tông mác 300định mức cấp phối bê tông nhựađịnh mức cấp phối bê tông xi măng pcb40định mức cấp phối bê tông mác 100định mức cấp phối bê tông đá 4x6định mức cấp phối bê tông xi măng pc40Hình tuần 8Đề kiểm tra học kì 1 toán 6Khung ma trận + đề 45 phút hình học 6 tuần 14tuần 15tuần 7Bài thao giảng sinh 8 cơ quan sinh dục (3)Pearson youtube for business online video marketing for any business 2011 RETAiL EBookSự phối hợp và điều hoà hoạt động các tuyến nội tiết (1)TIÊU CHUẨN QUỐC GIA GHẸ MIẾNG ĐÔNG LẠNHTiet 46 anh huong lan nhau giua cac sinh vatBài giảng thao giảng sinh 9 tác động của con người đối với môi trường (1)THPT nguyen thi minh khai ha noi mon hoa hoc lan 1 nam 2017 file word co loi giaicách tính thời gian trong lịch sử lịch sử 6 (7)TIÊU CHUẨN QUỐC GIA CHƯỢP CHÍNcách tính thời gian trong lịch sử lịch sử 6 (6)cách tính thời gian trong lịch sử lịch sử 6 (3)cách tính thời gian trong lịch sử lịch sử 6 (2)Tro tro app business planMaster book google sniperKHTN LAN 4 CO DAP AN CHI TIET FILE WORD _Ôn thi thpt quốc gia môn toán 2018
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập