Tài liệu về : “Lý thuyết trọng tâm về cacbohidrat - bài tập tự luyện pptx

thuyết trọng tâm về cacbohidrat - bài tập tự luyện pptx

Lý thuyết trọng tâm về cacbohidrat - bài tập tự luyện pptx
... Ngọc thuyết trọng tâm về Cacbohidrat Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 1 - LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VỀ CACBOHIðRAT BÀI TẬP TỰ LUYỆN ... học LTðH môn Hóa –Thầy Ngọc thuyết trọng tâm về Cacbohidrat Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 2 - Câu 16: Khi thủy phân saccarozơ ... học LTðH môn Hóa –Thầy Ngọc thuyết trọng tâm về Cacbohidrat Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 4 - D. Dung dịch glucozơ phản...
 • 6
 • 361
 • 38

thuyết trọng tâm về cacbohidrat - tài liệu bài giảng pdf

Lý thuyết trọng tâm về cacbohidrat - tài liệu bài giảng pdf
... Ngọc thuyết trọng tâm về Cacbohidrat Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 1 - LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VỀ CACBOHIðRAT TÀI LIỆU BÀI GIẢNG ... học LTðH môn Hóa –Thầy Ngọc thuyết trọng tâm về Cacbohidrat Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 2 - β – fructozơ 3. Tính chất ... C6H12O6. a. Dạng mạch hở - Glucozơ: mạch thẳng, không phân nhánh, 5 nhóm –OH kề nhau và có nhóm anñehit –CHO. 2 2 4CH OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-CHO hay CH OH(CHOH) CHO - Fructozơ: mạch thẳng,...
 • 4
 • 1,372
 • 128

Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về cacbohidrat - bài tập tự luyện pot

Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về cacbohidrat - bài tập tự luyện pot
... giải bài tập ñặc trưng về Cacbohidrat Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 1 - PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ðẶC TRƯNG VỀ CACBOHIðRAT BÀI TẬP ... –Thầy Ngọc Phương pháp giải bài tập ñặc trưng về Cacbohidrat Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 2 - (Trích ñề thi tuyển sinh ðH ... 180 ñvC. Xác ñịnh công thức cấu tạo dạng mạch hở của gluxit ñó? A. CH2OH-(CHOH)4-CHO. B. CH2OH-(CHOH)3-CO-CH2OH. C.A, B ñều sai. D. A, B ñều ñúng. Câu 3: Khi ñốt cháy một loại...
 • 3
 • 2,124
 • 157

BÀI TẬP THUYẾT TRỌNG TÂM VỀ AMIN

BÀI TẬP LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VỀ AMIN
... >"#>!%# -  "#$>$,# - >" !%# - >%# - >"!#$ >"#$>%# - $)ENB)12();>>();>2();2>;2%&)122EN()b*@A+"#2EER) ... $ ! .  - %6 - &)d . c;<;a();C  ! aEER)!%# - E@C $ aEER)"#C - a@+B&)d6F2B)+( ... a@+B&)d6F2B)+( .>!>$  -  $> -  .>$> - &,)B2T)*+ ,- O ,);()b*+EER)"#>1&e23)2BE^+EER)32)@A();...
 • 3
 • 227
 • 35

Bài Tập Thuyết Trọng Tâm Về Este-Lipit

Bài Tập Lý Thuyết Trọng Tâm Về Este-Lipit
... Ngọc thuyết trọng tâm về Este-Lipit Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 1 - LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VỀ ESTE-LIPIT BÀI TẬP TỰ LUYỆN ... NaOOC-COONa; C2H5OH và CH3-CH2-CH2OH B. NaOOC-COONa; C2H5OH và CH3-CH2-CH(OH)-CH3 C. NaOOC-CH2-COONa; CH3OH và CH3-CH(OH)-CH3 D. NaOOC-COONa; CH3OH và CH3-CH2-CH(OH)-CH3 ... thuyết trọng tâm về Este-Lipit Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 7 - A. isobutylic axetat B. tert-butyl axetat C. sec-butyl...
 • 10
 • 633
 • 58

thuyết trọng tâm về anđehit - xeton bài tập tự luyện pot

Lý thuyết trọng tâm về anđehit - xeton bài tập tự luyện pot
... thuyết trọng tâm về Anñehit-Xeton Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 1 - LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VỀ ANðEHIT-XETON BÀI TẬP TỰ LUYỆN ... t0 thu ñược chất hữu cơ Y ña chức. CTCT của X là: A. CH3-CH2-COOH. B. HCOO-CH2CH3. C. HO-CH2-CH2-CHO. D. CH3-CH(OH)-CHO. Câu 8: Hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân ... là A. C2H5CHO, CH2=CH-O-CH3, (CH3)2CO. B. (CH3)2CO, C2H5CHO, CH2=CH-CH2OH. C. C2H5CHO, (CH3)2CO, CH2=CH-CH2OH. D. CH2=CH-CH2OH, C2H5CHO, (CH3)2CO....
 • 2
 • 405
 • 27

thuyết trọng tâm về axit cacboxylic - bài tập tự luyện potx

Lý thuyết trọng tâm về axit cacboxylic - bài tập tự luyện potx
... thuyết trọng tâm về Axit Cacboxylic Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 1 - LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VỀ AXIT CACBOXYLIC BÀI TẬP TỰ ... nóng. Vậy công thức cấu tạo của X là A. CH3-C(CH3)(OH)-COOH. B. HO-CH2-CH2 - CH2-COOH. C. HO-CH2-CO-CH2-CH2-OH. D. HO-CH2-CH2-COOCH3 . Câu 22: A là một chất hữu cơ. ðốt ... –Thầy Ngọc thuyết trọng tâm về Axit Cacboxylic Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 2 - A. HOOC-COOH. B. HOOC-CH2-CH2-COOH. ...
 • 3
 • 160
 • 8

thuyết trọng tâm về este - lipit - bài tập tự luyện docx

Lý thuyết trọng tâm về este - lipit - bài tập tự luyện docx
... Ngọc thuyết trọng tâm về Este - Lipit Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 1 - LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VỀ ESTE-LIPIT BÀI TẬP TỰ LUYỆN ... thuyết trọng tâm về Este - Lipit Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 7 - A. CH2=CH-COONa, HCOONa và CH≡C-COONa. B. CH3-COONa, ... NaOOC-COONa; C2H5OH và CH3-CH2-CH2OH. B. NaOOC-COONa; C2H5OH và CH3-CH2-CH(OH)-CH3. C. NaOOC-CH2-COONa; CH3OH và CH3-CH(OH)-CH3. D. NaOOC-COONa; CH3OH và CH3-CH2-CH(OH)-CH3....
 • 11
 • 248
 • 12

thuyết trọng tâm về anđehit - xeton tài liệu bài giảng doc

Lý thuyết trọng tâm về anđehit - xeton tài liệu bài giảng doc
... thuyết trọng tâm về Andehit-Xeton Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 1 - LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VỀ ANðEHIT-XETON TÀI LIỆU BÀI ... học LTðH môn Hóa –Thầy Ngọc thuyết trọng tâm về Andehit-Xeton Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 2 - CR'R O HCO OHCR'R ... là A. C2H5CHO, CH2=CH-O-CH3, (CH3)2CO. B. (CH3)2CO, C2H5CHO, CH2=CH-CH2OH. C. C2H5CHO, (CH3)2CO, CH2=CH-CH2OH. D. CH2=CH-CH2OH, C2H5CHO, (CH3)2CO....
 • 3
 • 486
 • 53

thuyết trọng tâm về axit cacboxylic - tài liệu bài giảng potx

Lý thuyết trọng tâm về axit cacboxylic - tài liệu bài giảng potx
... thuyết trọng tâm về Axit Cacboxylic Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 1 - LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VỀ AXIT CACBOXYLIC TÀI LIỆU BÀI ... cacboxyl (-COOH) liên kết trực tiếp với nguyên tử C hoặc nguyên tử H. 2. Phân loại Có 2 cách phân loại axit: - Theo cấu tạo gốc hiñrocacbon: Axit no, không no, thơm VD: CH3COOH CH2=CH-COO ... hở, có các ñặc ñiểm sau: - Công thức dãy ñồng ñẳng: CnH2nO2. - Khi ñốt cháy: 2 2H O COn = n. Ngoài ra, cũng cần chú ý ñến các dãy có công thức dạng CnH2n-2Ox (no, mạch hở, 2...
 • 2
 • 520
 • 64

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP