Tài liệu về : “Lý thuyết trọng tâm về cacbohidrat - tài liệu bài giảng pdf

thuyết trọng tâm về cacbohidrat - tài liệu bài giảng pdf

Lý thuyết trọng tâm về cacbohidrat - tài liệu bài giảng pdf
... Ngọc thuyết trọng tâm về Cacbohidrat Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 1 - LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VỀ CACBOHIðRAT TÀI LIỆU BÀI GIẢNG ... học LTðH môn Hóa –Thầy Ngọc thuyết trọng tâm về Cacbohidrat Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 2 - β – fructozơ 3. Tính chất ... C6H12O6. a. Dạng mạch hở - Glucozơ: mạch thẳng, không phân nhánh, 5 nhóm –OH kề nhau và có nhóm anñehit –CHO. 2 2 4CH OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-CHO hay CH OH(CHOH) CHO - Fructozơ: mạch thẳng,...
 • 4
 • 1,263
 • 125

thuyết trọng tâm về amin tài liệu bài giảng

lý thuyết trọng tâm về amin tài liệu bài giảng
... 3+ - 2 32 2 3 2 3 2 3 25 23 22CH - CH - CH - CH - COOH| | là:C H NHA. axit 4-metyl-2-aminohexanoic. B. axit 2-amino-4-etylpentanoic.C. axit 3-metyl-1-aminohexanoic. D. axit 2-amino-4-metylhexanoic.Câu ... + H O¾¾®tan vÈn ®ôc, kh«ng tan thuyết trọng tâm về AminLÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VỀ AMINTÀI LIỆU BÀI GIẢNGKhóa luy󰗈n thi đ󰖢i h󰗎c 201 3-2 014 - GV HOÀNG THÁI VI󰗇T - BKĐNĐT : 01695316875 truy c󰖮p ... có muối H N-CH - COONa. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:A. H N-CH -CH -COOH. B. H N-CH -COO-CH1 2 22 2 22 2 2 2 2 3.LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ĐẶC TRƯNG VỀ AMINOAXITTÀI LIỆU BÀI GIẢNGKhóa...
 • 23
 • 129
 • 3

thuyết trọng tâm về cacbohidrat - bài tập tự luyện pptx

Lý thuyết trọng tâm về cacbohidrat - bài tập tự luyện pptx
... –Thầy Ngọc thuyết trọng tâm về Cacbohidrat Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 1 - LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VỀ CACBOHIðRAT BÀI TẬP TỰ ... học LTðH môn Hóa –Thầy Ngọc thuyết trọng tâm về Cacbohidrat Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 2 - Câu 16: Khi thủy phân saccarozơ ... học LTðH môn Hóa –Thầy Ngọc thuyết trọng tâm về Cacbohidrat Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 4 - D. Dung dịch glucozơ phản...
 • 6
 • 339
 • 36

thuyếtbài tập đặc trưng về aminoaxit - tài liệu bài giảng pdf

Lý thuyết và bài tập đặc trưng về aminoaxit - tài liệu bài giảng pdf
... thuyết bài tập ñặc trưng về aminoaxit Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 1 - LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ðẶC TRƯNG VỀ AMINOAXIT TÀI ... dung dịch NaOH thu ñược sản phẩm có muối H2N-CH2 - COONa. Công thức cấu tạo thu gọn của X là: A. H2N-CH2-CH2-COOH. B. H2N-CH2-COO-CH3. ... chúng tồn tại ở dạng lưỡng cực (muối nội phân tử - hợp chất ion). R-CH-COO - +NH3R-CH-COOHNH2d¹ng ion l−ìng cùc d¹ng ph©n tö II. ðỒNG ðẲNG - ðỒNG PHÂN Trong chương trình chủ yếu chỉ xét...
 • 2
 • 604
 • 31

thuyết trọng tâm về anđehit - xeton tài liệu bài giảng doc

Lý thuyết trọng tâm về anđehit - xeton tài liệu bài giảng doc
... thuyết trọng tâm về Andehit-Xeton Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 1 - LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VỀ ANðEHIT-XETON TÀI LIỆU BÀI ... học LTðH môn Hóa –Thầy Ngọc thuyết trọng tâm về Andehit-Xeton Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 2 - CR'R O HCO OHCR'R ... là A. C2H5CHO, CH2=CH-O-CH3, (CH3)2CO. B. (CH3)2CO, C2H5CHO, CH2=CH-CH2OH. C. C2H5CHO, (CH3)2CO, CH2=CH-CH2OH. D. CH2=CH-CH2OH, C2H5CHO, (CH3)2CO....
 • 3
 • 470
 • 52

thuyết trọng tâm về axit cacboxylic - tài liệu bài giảng potx

Lý thuyết trọng tâm về axit cacboxylic - tài liệu bài giảng potx
... thuyết trọng tâm về Axit Cacboxylic Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 1 - LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VỀ AXIT CACBOXYLIC TÀI LIỆU BÀI ... loại Có 2 cách phân loại axit: - Theo cấu tạo gốc hiñrocacbon: Axit no, không no, thơm VD: CH3COOH CH2=CH-COO H COOHa. axetic a. acrylic a. benzoic - Theo số lượng nhóm cacboxyl: ... hở, có các ñặc ñiểm sau: - Công thức dãy ñồng ñẳng: CnH2nO2. - Khi ñốt cháy: 2 2H O COn = n. Ngoài ra, cũng cần chú ý ñến các dãy có công thức dạng CnH2n-2Ox (no, mạch hở, 2...
 • 2
 • 503
 • 63

thuyết trọng tâm về este - lipit - tài liệu bài giảng pot

Lý thuyết trọng tâm về este - lipit - tài liệu bài giảng pot
... thuyết trọng tâm về Este - Lipit Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 1 - LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VỀ ESTE-LIPIT TÀI LIỆU BÀI GIẢNG ... Hóa –Thầy Ngọc thuyết trọng tâm về Este - Lipit Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 2 - 3. Tính chất vật - Nhiệt ñộ sôi của ... CH3-CH2-COOCH2C6H5 : có mùi hoa nhài. + etyl butirat CH3-CH2-CH2-COOC2H5 có mùi dứa. + etyl isovalerat : CH3-CH2-CH2-CH2-COOC2H5 : có mùi táo. II. ðồng ñẳng – ðồng phân...
 • 3
 • 3,010
 • 159

BÀI TẬP THUYẾT TRỌNG TÂM VỀ AMIN

BÀI TẬP LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VỀ AMIN
... >"#>!%# -  "#$>$,# - >" !%# - >%# - >"!#$ >"#$>%# - $)ENB)12();>>();>2();2>;2%&)122EN()b*@A+"#2EER) ... $ ! .  - %6 - &)d . c;<;a();C  ! aEER)!%# - E@C $ aEER)"#C - a@+B&)d6F2B)+( ... a@+B&)d6F2B)+( .>!>$  -  $> -  .>$> - &,)B2T)*+ ,- O ,);()b*+EER)"#>1&e23)2BE^+EER)32)@A();...
 • 3
 • 220
 • 33

THUYẾT TRỌNG TÂM VỀ AMIN

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VỀ AMIN
... !891:"+$, - );< - =*(8>9?218>"@=);< - =>"A ... E26$G9A - &260HI+$JKL".'D, - , !G9A,+ - , !26I$J#"M*'.*'.*'26*''6N+D8.$JDO2E";''6+'P.DA6.+.8 ... !!→→&'(!Lb=_fa(D$g26G !hc$ij - `"#&N - (:&0F1,A BD. - `)%d e d e %""!...
 • 2
 • 108
 • 7

thuyết trọng tâm về polime

lý thuyết trọng tâm về polime
... môn Hóa hc – Thy Ngc thuyt trng tâm v polime !1900 58%58%12(&apos ;- b??#>'F3/ ... @.A:!@.:)B"&01""#! - ""#;,0B"=10*  C ! -  D %  2 / !"# '( ... %%"'1*(I $"#:!%,! - '.* N"#"&01! - !"#O"=* @22!"#F@!#*...
 • 6
 • 278
 • 18

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP