Tài liệu về : “Đề thi cuối kỳ I môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2012-2013 pot

Đề thi cuối kỳ I môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2012-2013 pot

Đề thi cuối kỳ I môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2012-2013 pot
... Tính số bao xi-măng trung bình m i xe chở (0,5đ) Ở m i bước, l i gi i phù hợp v i phép tính thì m i đạt i m. Sai hoặc thi u đáp số thì trừ 0,5đ. HS có thể gi i cách khác. GV ghi i m tùy theo ... Trường Tiểu học: Họ tên: Học sinh lớp: Số báo danh KTĐK GIỮA KÌ 1 – NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn TIẾNG VIỆT – LỚP KIỂM TRA VIẾT Ngày /10/2012 Th i gian: phút Giám thị Số mật mã ... Trường Tiểu học ……………………. Họ tên: Học sinh lớp: Số báo danh KTĐK CU I KÌ 1 – NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn TIẾNG VIỆT – LỚP 4 KIỂM TRA ĐỌC Ngày 21/12/2012 Giám thị Số mật...
 • 29
 • 204
 • 0

Đề thi cuối kỳ I môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2012-2013 potx

Đề thi cuối kỳ I môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2012-2013 potx
... học: NGUYỄN BỈNH KHIÊM Họ tên: Học sinh lớp: Số báo danh KTĐK GIỮA KÌ 1 – NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn TIẾNG VIỆT – LỚP 4 KIỂM TRA VIẾT Ngày 24/ 10/2012 Th i gian: 55 phút Giám thị Số mật ... Học sinh lớp: Số báo danh KTĐK GIỮA KÌ 1 – NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn TIẾNG VIỆT – LỚP 4 KIỂM TRA ĐỌC Ngày 24/ 10/2012 Giám thị Số mật mã Số thứ tự  i m Nhận xét Giám khảo Giám ... xin giúp dỡ. Mẹ En-ri-cô cho con cùng i đến thăm ngư i nghèo vì: a. cần có ngư i phụ đem quần áo i. c. muốn En-ri-cô biết hoàn cảnh của Crốt-xi. b. có ý giúp Crốt-xi kh i ph i b i r i. ...
 • 9
 • 630
 • 0

Tài liệu Đề thi cuối kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2009-2010 potx

Tài liệu Đề thi cuối kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2009-2010 potx
... VICH-TO HUY-GÔ KTK  I HC K II – NH : 2009 – 2010 MÔN TING VIT - LP 4 KIM TRA  TRNG TH NGUYN BNH KHIÊM S báo danh H# TÊN: ………………… L$P: ………… Giám th% 1 Giám ... .5B*)K CU I HC K II / NH 2009 – 2010 MÔN &'CH S()và 'A LÝ LP 4 Th $i gian làm b i: 40 phút TRNG TH NGUYN BNH KHIÊM ;# TÊN: ………………… L$P:……………………… Giám th% Giám ... X` HI:: a:b`aSUJ=XcONQQQQQQ1!U'(;d KTK CU I HC K II – NH : 2009 – 2010 MÔN TING VIT LP 4 KIM TRA VIT TRNG...
 • 10
 • 435
 • 1

Đề thi cuối kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2011-2012 pptx

Đề thi cuối kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2011-2012 pptx
... 4. Một hộp có 20 viên bi, trong đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy, 4 1 số viên bi có màu: a. nâu b. đỏ c. xanh d. vàng B. Đúng ghi Đ, sai ghi ... KHIÊM HỌ TÊN: ……………………… …… LỚP:………… KTĐK – GIỮA HỌC KỲ 2 – NH : 2011 – 2012 MƠN TIẾNG VIỆT LỚP 4 KIỂM TRA VIẾT Giám thị 1 Giám thị 2 Số mật mã Số thứ tự i m ... NGUYỄN BỈNH KHIÊM HỌ TÊN: ………………… LỚP:……………………… Số báo danh KTĐK – CU I HỌC KỲ II / NH 2011 – 2012 MƠN KHOA HỌC LỚP 4 Th i gian làm b i: 40 phút Giám thị Giám thị Số...
 • 10
 • 498
 • 2

Tài liệu Đề thi giữa kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2009-2010 pptx

Tài liệu Đề thi giữa kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2009-2010 pptx
... KTK–GIA HC K II – NH: 2009 – 2010 MÔN TOÁN - LP 4 Th i gian làm b i: 40 phút TRNG TH NGUYN BNH KHIÊM H TÊN: ………………… LP: ………… Giám th 1 Giám th 2 S ... KTK – GIA HC K II – NH : 2009 – 2010 MÔN TING VIT LP 4 KIM TRA VIT TRNG TH NGUYN BNH KHIÊM  TÊN: ………………… LP:………… S báo danh Giám th 1 Giám th 2 ... 87!162985! 4 3#$%&'()(*'+(%&,-+(./%(,%&,01'%,2'%&,-+(52./31'%,%&,-+(' .4) 31./(()2-51./%(,%&,678(*'(,.*'9157)3.1(53):9(*,-(,67JKBLMNOP.NKQNRBJQS0OTUBP.KTK – KLT HC K II – NH : 2009 – 2010 MÔN TING VIT - LP 4 KIM TRA B TRNG TH NGUYN BNH KHIÊM H TÊN: ………………… LP: ………… Giám th 1 Giám th 2 S mt...
 • 6
 • 298
 • 0

Tài liệu Đề thi giữa kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2008-2009 docx

Tài liệu Đề thi giữa kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2008-2009 docx
... 98:M798./<9SQ.78Q:g7SR:g5R:g5S7=OP47=7=8LF  T="()!& *4 ? )F" ;4 $%N3/H" ^7W ! *4 B8FTO;7=S8 :49 B/M  T="()!&; ! *4 " ;4 $%N3H"_7MJ12**1<!! 4 3*1<!"X ... <!* E* *4$ !1<!3?#2V4!#<'($'#P%(!O#<!" )!O1B *4 ! 46 3! 46 ' )'3%Q!* :+[./01IS, $`#$%L!* 4$ %1E!% ... !3 *4$ !1<!3*1B1E!" ;4 $%= 4 )%J1G%(#E%L#2!3 *4 !?   I 2T!* 4) % ,#2%($%5#65 !3% <!"#2 W(! *4 %Q!V )%3J12*% <("()!! 46 ' )'3"()!%Q!*...
 • 9
 • 203
 • 0

Tài liệu Đề thi giữa kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2008-2009 pdf

Tài liệu Đề thi giữa kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2008-2009 pdf
... 6!B]J^EF55J_5`^_QSG<]aMLKTK – CU I HC K I – NH: 2008 – 2009 MÔN TING VIT - LP 4 KIM TRA VIT Th i gian làm b i: 60 phút TRNG TH NGUYN BNH KHIÊM H TÊN: ………………….…… LP: ………… Giám th 1 Giám th ... 7)/OG,+/M>>JI4> I L 4 MO/4JGNMI ,I4 , 4 L 4I 4& gt;>>> 4 M/V[ ... d089. D-0 ):9! # " X-) ZTf: ! 4I4    4I4 >   4I4 >>  % 4I4 >>>  >7 0 &: &DcTc.%-D#89%":...
 • 12
 • 187
 • 0

Đề thi giữa kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2011-2012 ppt

Đề thi giữa kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2011-2012 ppt
... I M Giám khảo Giám khảo Số mật mã Số thứ tự I. ĐỌC THÀNH TIẾNG : 5 i m 1. Học sinh đọc thành tiếng một đoạn văn (khoảng 80 tiếng/ phút) thuộc 3 b i qui đònh sau đây : a. B i ... TIẾNG VIỆT LỚP 4 KIỂM TRA VIẾT Giám thị 1 Giám thị 2 Số mật mã Số thứ tự i m Giám khảo 1 Giám khảo 2 Số mật mã Số thứ tự ………/ 5 đ Phần ghi ... TRƯỜNG TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM HỌ TÊN: ………………… LỚP: ………… KTĐK–GIỮA HỌC KỲ II – NH: 2011 – 2012 MƠN TỐN - LỚP 4 Th i gian làm b i: 40 phút Giám thị 1 Giám thị 2 Số mật mã ...
 • 6
 • 177
 • 0

Đề thi giữa kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2010-2011 ppt

Đề thi giữa kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2010-2011 ppt
... KTĐK CU I HỌC KỲ II – NH : 2010 – 2011 MƠN TIẾNG VIỆT - LỚP 4 KIỂM TRA ĐỌC TRƯỜNG TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM Số báo danh HỌ TÊN: ………………… LỚP: ………… Giám thị 1 Giám thị 2 Số ... I MẤT KTĐK – CU I HỌC KỲ II – NH : 2010 – 2011 MƠN TIẾNG VIỆT LỚP 4 KIỂM TRA VIẾT TRƯỜNG TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM HỌ TÊN: ………………… LỚP:………… Giám thị 1 Giám thị 2 Số mật mã ... HỌC SINH KHÔNG ĐƯC VIẾT VÀO KHUNG NÀY VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH, SẼ RỌC I MẤT KTĐK – CU I HỌC KỲ II / NH 2010 – 2011 MƠN KHOA HỌC LỚP 4 Th i gian làm b i: 40 phút TRƯỜNG TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM ...
 • 9
 • 161
 • 0

ĐỀ THI CUỐI KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 THEO CHUẨN KIẾN THỨC

ĐỀ THI CUỐI KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 THEO CHUẨN KIẾN THỨC
... Ngo i bờ ruộng đã có bước chân ngư i i, tiếng n i chuyện rì rầm, tiếng g i nhau í i. Tảng sáng, vòm tr i cao xanh mênh mông. Gió từ trên đỉnh n i tràn xuống mát rư i. Khoảng tr i sau dãy n i ... bằng.Câu 5: Câu văn n i t i công việc của bà con xã viên khi một ngày m i bắt đầu là:a. Ngo i bờ ruộng đã có bước chân ngư i i, tiếng n i chuyện rì rầm, tiếng g i nhau í i. b. Đó đây, ánh lửa ... c i đặt trước câu trả l i đúng nhất cho những câu h i i đây:Câu 1: m thanh nào báo hiệu tr i sắp sáng?a. Tiếng gà gáy b. Tiếng ve kêu c .Tiếng chim cuốcCâu 2: Những dấu hiệu chứng tỏ mọi...
 • 2
 • 70,858
 • 720

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP