Tài liệu về : “Cách giải thích câu nói của Lênin "học nữa , học mãi" doc

Cách giải thích câu nói của Lênin "học nữa , học mãi" doc

Cách giải thích câu nói của Lênin
... Cách giải thích câu nói của Lê-nin " ;học nữa , học mãi" I/Mở Bài: Nêu vấn đề nghị luận: học! học nữa! học mãi” học hỏi là 1 việc rất quan trọng đối với nhân dân ta, ... học! học nữa! học mãi!”. II/Thân Bài: A- Phần Bình: a) Giải thích câu nói (Hoặc nêu các biểu hiện của vấn đề) Học là việc học sinh tiếp thu kiến thức của nhân loại dưới sự hướng dẫn của thầy ... quốc. bên cạnh mục đích học tập,chúng ta còn fải có tinh thần thái độ học tập đúng đắn, học đi đôi với hành, học ở nhà trường, học ngoài XH c) Phân tích nguyên nhân,hậu qu , (hoặc tác dụng) Nếu...
 • 4
 • 7,588
 • 16

Giải thích câu nói của Mac :” Sự xụp đổ của giai cấp tư sản và thắng lợi của giai cấp vô sản là tất yếu như nhau.”

Giải thích câu nói của Mac :” Sự xụp đổ của giai cấp tư sản và thắng lợi của giai cấp vô sản là tất yếu như nhau.”
... tiến của thời đại mới. Học thuyết giá trị thặng dư luận chứng một cách khoa học từ nguồngốc kinh tế của sự diệt vong chủ nghĩa tư bản , sự ra đời của chủ nghĩa xãhội. V.I .Lênin nói: ” chỉ có học ... K50A1CKI Ể M TRA GI Ữ A K Ỳ Đề : Giải thích câu nói của Mac :” Sự xụp đổ của giai cấp tư sản vàthắng lợi của giai cấp vô sản là tất yếu như nhau.”BÀI LÀM Lí luận của C.Max-Lenin đã chỉ ra rằng ... chính tr , phải tự gột rửa những ảnh hưởng tư tưởng tư sản,phong kiến, khắc phục tính vị kỷ cá nhân, tư tưởng cục b , địa phương, bảnvị mới có khả năng tập hợp quần chúng nhân dân, có khả năng...
 • 14
 • 979
 • 0

Phân tích câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Muốn cứu nước giải phóng dân tộc không có con đường nào khác,con đường cách mạng vô sản’’ Ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới hiện nay ở VN.docx

Phân tích câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Muốn cứu nước giải phóng dân tộc không có con đường nào khác,con đường cách mạng vô sản’’ Ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới hiện nay ở VN.docx
... tưởng Hồ Chí Minh ,giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu,trên hết,trước hết của cách mạng Việt Nam. Giải phóng dân tộc,xét về thực chất là đánh đổ ách thống tr , p bức,xâm lược của đế quốc thực ... tường của Người.Phẩm chất và tài năng ấy cũng được thể hiện ở bản lĩnh kiên định,kiêm tốn,giản dị,ham học hỏi của Người.Hồ Chí Minh vì thế đã trở thành anh hung giải phóng dân tộc,lãnh đạo cách ... đầu của cách mạng ở thuộc địa là giải phóng dân tộc.Trong tác phẩm “Đường cách mệnh”Nguyễn Áí Quốc đã nhấn mạnh tính chất và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là giải phóng dân tộc,Người nói...
 • 13
 • 6,679
 • 35

Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác Lenin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường

Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác Lenin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường
... toàn diện của triết học Mác _ LêVận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đềNin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh ... nghiệp chiếm 7 9,4 3% nông lâm ngkhối kĩ thuật công nghiệp chiếm 7 9,4 3% nông lâm ng chiếm 7 1,5 5 %, kinh tế luật chiếm 7 1,5 5 %, kinh tế luật chiếm 7 4,8 %, schiếm 7 4,8 %, s phạm chiếm 8 1,5 %(báo tiền ... các yếu t , kể cả khâu trung gian, gián tiếplại giữa chúng, sự tác động qua lại của các yếu t , kể cả khâu trung gian, gián tiếp cấu thành sự vật đ , phải đặt nó trong một không gian, thời...
 • 12
 • 269
 • 0

Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mac-Lê để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp cảu sinh viên sau khi ra trường

Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mac-Lê để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp cảu sinh viên sau khi ra trường
... của sinh viên không đáp ứng đợc yêu cầu ngày một cao của côngviệc, do chất lợng đào tạo thấp của các trờng đại học, cao đẳng ?- Do lợng cung lớn hơn cầu về nguồn lao động ?- Do chính sách của ... đề một cách toàn diện, tổng thể mà chỉ nhìn ở một phía nhất định.Do vậybài tiểu luận này em sẽ "Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ LêNin để giải thích nguyên nhân của vấn ... http://www.docs.vn : http://www.docs.vn EmailEmail : lienhe@docs.vn : lienhe@docs.vn TelTel ((: 0918.775.368: 0918.775.368Tài liệu tham khảo1/ Giáo trình triết học của trờng Đại Học...
 • 12
 • 454
 • 4

Giải thích câu tục ngữ “Học, học nữa, học mãi” của Lê-nin - văn mẫu

Giải thích câu tục ngữ “Học, học nữa, học mãi” của Lê-nin - văn mẫu
... vậy, Lê-nin, một vị lãnh tụ vĩ đại đã có một câu nói rất nổi tiếng. Đó chính là : Học, học nữa, học mãi”. Câu nói trên chính là một lời khuyên, một định hướng đúng đắn trong cuộc sống. Có học ... vậy, chúng ta cần phải hiểu rõ được thế nào là học, học nữa, học mãi. Đó là những dẫn chứng khá rõ nét phần nào đã thấy được ích lợi, mục đích, giá trị của việc học. Trong thời đại khoa học ... nghĩa sâu sắc trong câu nói nổi tiếng của Lê-nin ấy cũng chính là đã nhận ra được chân lí của học tập. Chúng ta cần biết học hỏi cho đúng, cho phải, biết chọn lựa mà học, hãy biết chắt lọc những...
 • 2
 • 27,116
 • 107

Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường

Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường
... toàn diện của triết học Mác _ LêVận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đềNin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh ... nghiệp chiếm 7 9,4 3% nông lâm ngkhối kĩ thuật công nghiệp chiếm 7 9,4 3% nông lâm ng chiếm 7 1,5 5 %, kinh tế luật chiếm 7 1,5 5 %, kinh tế luật chiếm 7 4,8 %, schiếm 7 4,8 %, s phạm chiếm 8 1,5 %(báo tiền ... các yếu t , kể cả khâu trung gian, gián tiếplại giữa chúng, sự tác động qua lại của các yếu t , kể cả khâu trung gian, gián tiếp cấu thành sự vật đ , phải đặt nó trong một không gian, thời...
 • 12
 • 534
 • 1

Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề sinh viên ra trường thất nghiệp

Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề sinh viên ra trường thất nghiệp
... diện của triết học Mác _vậy bài tiểu luận này em sẽ vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề và đLê Nin để giải thích nguyên nhân của ... chiếm 7 9,4 3% nông lâm ng7 9,4 3% nông lâm ng chiếm 7 1,5 5 %, kinh tế luật chiếm 7 4,8 %, s chiếm 7 1,5 5 %, kinh tế luật chiếm 7 4,8 %, s phạm chiếm phạm chiếm 8 1,5 %(báo tiền phong số 115 ra ... vật, mối liên hệ bên trong tức là sự tác động qua lại lẫn nhau của các mặt, các yếu t , các bộ phận bên trong của sự vật. Có mối liên hệ cơ của các mặt, các yếu t , các bộ phận bên trong của...
 • 13
 • 366
 • 0

vận dụng quan điểm toàn diện của Mác - lênin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường

vận dụng quan điểm toàn diện của Mác - lênin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường
... toàn diện của triết học Mác _ LêVận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đềNin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh ... nghiệp chiếm 7 9,4 3% nông lâm ngkhối kĩ thuật công nghiệp chiếm 7 9,4 3% nông lâm ng chiếm 7 1,5 5 %, kinh tế luật chiếm 7 1,5 5 %, kinh tế luật chiếm 7 4,8 %, schiếm 7 4,8 %, s phạm chiếm 8 1,5 %(báo tiền ... các yếu t , kể cả khâu trung gian, gián tiếplại giữa chúng, sự tác động qua lại của các yếu t , kể cả khâu trung gian, gián tiếp cấu thành sự vật đ , phải đặt nó trong một không gian, thời...
 • 12
 • 177
 • 1

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN CỦA TRIẾT HỌC MAC LÊ NIN ĐỂ GIẢI THÍCH NGUYÊN NHÂN CỦA VẤN ĐỀ THẤT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN SAU KHI RA TRƯỜNG

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN CỦA TRIẾT HỌC MAC LÊ NIN ĐỂ GIẢI THÍCH NGUYÊN NHÂN CỦA VẤN ĐỀ THẤT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN SAU KHI RA TRƯỜNG
... toàn diện của triết học Mác _ LêVận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ LêNin để giải thích nguyên nhân của vấn đềNin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh ... chiếm 7 9,4 3% nông lâm ng chiếm 7 1,5 5 %, kinh tế luật chiếm 7 1,5 5 %, kinh tế luậtchiếm 7 4,8 %, schiếm 7 4,8 %, s phạm chiếm 8 1,5 %(báo tiền phong số 115 ra ngày 24-3-2002). Và phạm chiếm 8 1,5 %(báo ... các yếu t , kể cả khâu trung gian, gián tiếplại giữa chúng, sự tác động qua lại của các yếu t , kể cả khâu trung gian, gián tiếpcấu thành sự vật đ , phải đặt nó trong một không gian, thời gian...
 • 12
 • 177
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP