Tài liệu về : “Chi phí sử dụng vốn

Chi phí sử dụng vốn của công ty

Chi phí sử dụng vốn của công ty
... 731.41 698.98 968.49G 14.53% 22.34% 19.51% Chi phí sử dụng VCSH 19.29% 27.16% 25.50%c. Chi phí sử dụng vốn bình quân(WACC)Bảng tính chi phí sử dụng vốn bình quân của côngChỉ tiêu Năm 2009Năm ... 5,885,897 Chi phí sử dụng nợ trước thuế 2.16% 2.42% 4.68% Chi phí sử dung nợ sau thuế 1.62% 1.82% 3.51%b. Chi phí sử dụng vốn CHỈ TIÊU ĐVT Năm 2009 Năm 2010 Năm 20111. Tỷ lệ chia cổ tức % ... Chi phí sử dụng vốn của công ty… Vốn dùng cho đầu tư công ty gồm vốn vayy và nợ dài hạn, vốn đầu tư của chủ sở hữu và lợi nhuận giữ lại, tương ứng là các chi phí sử dụng vốn rd, re,...
  • 3
  • 314
  • 7

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP