Tài liệu Giáo trình Vi điều khiển - Chương 3: Các hoạt động của vi điều khiển MCS-51 pdf

Tài liệu Giáo trình Vi điều khiển - Chương 3: Các hoạt động của vi điều khiển MCS-51 pdf

Tài liệu Giáo trình Vi điều khiển - Chương 3: Các hoạt động của vi điều khiển MCS-51 pdf
... Giáo trình Vi điều khiển Các hoạt động của vi điều khiển MCS-51 Chương 3: CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA VI ĐIỀU KHIỂN MCS-51 Chương này giới thiệu về các hoạt động đặc trưng của họ vi điều khiển MCS-51: ... cùng hoạt động như timer 0 và timer 1 (sẽ khảo sát cụ thể tại phần 2 – cổng nối tiếp). Giáo trình Vi điều khiển Các hoạt động của vi điều khiển MCS-51 1.6. Các ví dụ Để điều khiển hoạt động của ... còn có các chế độ nâng cao: kiểm tra lỗi khung và nhận dạng địa chỉ tự động. Giáo trình Vi điều khiển Các hoạt động của vi điều khiển MCS-51 2.1. Các thanh ghi điều khiển hoạt động 2.1.1....
 • 38
 • 440
 • 1

Tài liệu Giáo trình toán rời rạc - Chương 3: ĐỒ THỊ pptx

Tài liệu Giáo trình toán rời rạc - Chương 3: ĐỒ THỊ pptx
... các phần tử của nó gọi là các đỉnh và một họ E mà các phần tử của nó gọi là các cung, đó là các cặp có thứ tự của các phần tử thuộc V. Đồ thị vô hướng nhận được từ đồ thị có hướng G bằng cách ... (V, E) gồm một tập khác rỗng V mà các phần tử của nó gọi là các đỉnh và một họ E mà các phần tử của nó gọi là các cạnh, đó là các cặp không có thứ tự của các đỉnh (không nhất thiết là phân ... G = (V, E) gồm một tập khác rỗng V mà các phần tử của nó gọi là các đỉnh và một tập E mà các phần tử của nó gọi là các cung, đó là các cặp có thứ tự của các phần tử thuộc V. 3.1.5. Định nghĩa:...
 • 17
 • 531
 • 5

Tài liệu Giáo trình chăn nuôi thỏ Chương 3 pptx

Tài liệu Giáo trình chăn nuôi thỏ Chương 3 pptx
... thuҫn và thӓlai ӣ Vi t Nam có nhӳng kӃt quҧ khá biӃn ÿӝng, mӝt sӕ các tài liӋu cho biӃt: - Thӓ cái có thai 3kg có nhu cҫu hàng ngày là 20g DP (ÿҥm tiêu hoá). - Thӓ nuôi con cҫn 3 0-3 5 g DP mӛi ngày. ... 1,3kg - 1,5kg là thích hӧp cho sӵ tiêu hoá và tăng trѭӣng (Nguyen Thi Kim Dong and Nguyen Truong Giang, 2009). IV. Nhu cҫu khoáng và vitamin http://www.ebook.edu.vn Các nhu cҫu khoáng và vitamin ... tӍ lӋ này có thӇ là 4 0-5 0% và tӍ lӋ nuôi sӕng là 3 0-4 0%. Cӓ xanh, cà rӕt, bí ÿӓ và lúa lên mӑng là nhӳngnguӗn cung cҩp vitamin rҩt tӕt cho thӓ. Thӓ có thӇ tӵ tәng hӧp vitamin nhóm B trong hӋ...
 • 8
 • 637
 • 10

Tài liệu Giáo trình kinh tế lượng (Chương 3) docx

Tài liệu Giáo trình kinh tế lượng (Chương 3) docx
... trong vi c phân tích độ tin cậy của các ước Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 200 3-2 004 Phương pháp phân tích Bài đọc Nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng Chương 3: Mô ... = 0. Các phương trình chuẩn là ∑=0ˆtu và ∑=0ˆttuX. Lời giải của các phương trình này cho kết quả là các ước lượng theo OLS của α và β. Dưới các giả đònh vừa nêu ra, các ước ... Từ các kết quả này, ta có thể suy ra sai số chuẩn của αˆ và βˆ (αˆs và βˆs). Các sai số chuẩn càng nhỏ, độ chính xác của các ước lượng của các thông số càng lớn. Sự biến đổi của...
 • 70
 • 490
 • 4

Tài liệu Giáo trình lò luyện kim - chương 3 pptx

Tài liệu Giáo trình lò luyện kim - chương 3 pptx
... gian nung 3.2.1. Các điều kiện giới hạn khi nung Tính toán quá trình nung kim loại liên quan tới vi c giải phơng trình vi phân truyền nhiệt dẫn nhiệt (phơng trình Phu-ri-ê) có dạng: ++=222222ztytxtat ... x - chiều dày quy dẫn [m]. - khối lợng riêng của vật liệu, [kg/m3]. c- nhiệt dung của vật liệu [Kcal/kg.oC]. k - hệ số hình dạng, ví dụ đối với dạng tấm k = 1, dạng trụ k = 2. - ... -4 5- b) Điều kiện biên: là điều kiện giới hạn về không gian, đợc chia ra ba trờng hợp: - Điều kiện biên loại 1: cho chế độ nhiệt độ của bề mặt vật thể, nghĩa là cho biết nhiệt độ bề mặt của...
 • 14
 • 349
 • 2

Tài liệu Giáo trình cây ăn trái - chương 3 pdf

Tài liệu Giáo trình cây ăn trái - chương 3 pdf
... - 8 0-8 5% nỉåïc. - 1 2-1 5% âỉåìng (2/3 dảng Sucrose, cn lải l dảng Glucose v Fructose). - 0,4% protein. - 0,5% tro (ch úu l K). - 0,1% cháút bẹo. - Mäüt êt cháút såüi v mäüt vi loải vitamin ... sổỷ gia tng laù nhióửu hồn. - giai õoaỷn 3, 5-4 ,5 thaùng: ra 4-5 laù /thaùng - giai õoaỷn 6, 5-7 ,5 thaùng: ra 5-6 laù /thaùng - giai õoaỷn 7, 5-8 ,5 thaùng: ra 6-7 laù /thaùng Nóỳu thióỳu ... khỏứu traùi tổồi, ngổồỡi ta õaợ boùn 4-2 -1 1-2 g/cỏy (N-P2O5-K2O-MgO). óứ saớn xuỏỳt traùi cho chóỳ bióỳn thỗ tng lổồỹng N vaỡ K2O lón tổỡ 8-1 4g N vaỡ 1 0-1 2 K2O/cỏy. 893.1....
 • 34
 • 664
 • 10

Tài liệu giáo trình công nghệ CNC. chương 3 pptx

Tài liệu giáo trình công nghệ CNC. chương 3 pptx
... G91 G03 Q33.7 ;Âiãøm P1 G01 R-90 Q11.3 ;Âiãøm P2 G01 R-50 Q-11.3; Âiãøm P3 G01 R-60 Q11.3; Âiãøm P4 G01 R130 Q18.4; Âiãøm P5 G03 Q26.6; Âiãøm P6 Hçnh 5-1 0: Láûp trçnh trong hãû toả ... cuớa cọng vi ỷc: Nóỳu B=0 thỗ cuỷm CNC seợ thổỷc hióỷn vi ỷc tarọ ren. Khi B>0 thỗ thổỷc hióỷn cọng vi ỷc khoan lọự, giaù trở cuớa B laỡ chióửu sỏu mọựi lỏửn tióỳn dao. Hỗnh 5-1 5: Chu trỗnh ... Z_ Q_ R_ C_ D_ L_ M_ F_ H_ Hỗnh 7-9 : Chu trỗnh gia cọng vồùi lổồỹng n dao ngang G82 Hỗnh 5-1 7: Chu trỗnh gia cọng theo G82Hỗnh...
 • 15
 • 324
 • 3

Tài liệu Giáo trình Vi điều khiển - Chương3: CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA VI ĐIỀU KHIỂN MCS-51 ppt

Tài liệu Giáo trình Vi điều khiển - Chương3: CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA VI ĐIỀU KHIỂN MCS-51 ppt
... Giáo trình Vi điều khiển Các hoạt động của vi điều khiển MCS-51 Phạm Hùng Kim Khánh Trang 57 Chương 3: CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA VI ĐIỀU KHIỂN MCS-51 Chương này giới thiệu về các hoạt động ... thì thoát RET Giáo trình Vi điều khiển Các hoạt động của vi điều khiển MCS-51 Phạm Hùng Kim Khánh Trang 71 Lưu ý rằng khi vi t chương trình trì hoãn như trên thì chương trình của AT89C51 xem ... đếm: TH1 = -6 Chương trình thực hiện như sau: MOV SCON,#52h MOV TMOD,#20h MOV TH1, #-6 SETB TR1 Batdau: MOV A,#’A’ Giáo trình Vi điều khiển Các hoạt động của vi điều khiển MCS-51 Phạm...
 • 38
 • 602
 • 1

Tài liệu giao trinh Access phục vụ chuong trinh 12

Tài liệu giao trinh Access phục vụ chuong trinh 12
... tiêu đề trên của Form. - Detail : phần chính của Form. - Form Footer : tiêu đề dưới của Form. - Page Header : tiêu đề trên của trang khi in Form. - Page Footer : tiêu đề dưới của trang khi ... Header/Footer 3. Mở một tài liệu có sẵn: - B1: Vào menu File Chọn Open - B2: trong hộp thoại OpenLook in: địa chỉ File muốn mở Kích chuột vào tài liệu nào mà ta cần mở. - B3: ấn Open.* Có thể ... ấn dữ liệu từ các bảng và truy vấn. Hơn thế nữa Repost còn cho phép thống kê, nhóm dữ liệu một cách tiện lợi. Có 2 cách tạo Repost - Tạo bằng Report Wizard - Tạo bằng Label Wizard - Tạo...
 • 49
 • 419
 • 1

Tài liệu Giáo trình toán rời rạc - Chương 5 ppt

Tài liệu Giáo trình toán rời rạc - Chương 5 ppt
... , vk-1} vàWk-1[i,k]+Wk-1[k,j] = chiều dài(v1 vk) + chiều dài(vk vj) = chiều dài γ < Wk-1[i,j].Do đó theo định nghĩa của Wk thì ta có:Wk[i,j] = Wk-1[i,k]+Wk-1[k,j] ... cuối cùng này chính là độ dài của hành trình vừa kiến thiết.a) Nếu cận dưới của đỉnh này không lớn hơn các cận dưới của mọi đỉnh treo trên cây phân nhánh thì hành trình đó là tối ưu.b) Nếu trái ... gian trong {v1, v2, , vk-1}, nên theo giả thiết quy nạp,Wk-1[i,j] = chiều dài γ ≤ Wk-1[i,k]+Wk-1[k,j].Do đó theo định nghĩa của Wk thì Wk[i,j]=Wk-1[i,j].2) Mọi đường đi chiều...
 • 21
 • 497
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu giáo trình dạy đọc tiếng nga 3 phần 6 pptxtài liệu lập trình vi điều khiển 89c51tài liệu giáo trình sinh sản gia súc chương 3 doctài liệu giáo trình kinh tế đầu tư chương 3 ppttài liệu giáo trình dạy học lớp 5 theo chương trình tiểu học mới doctài liệu giáo trình cơ học môi trường liện tục giới thiệu các khái niệm cơ bản các chuyển vị biến dạng trạng thái ứng suấttài liệu giáo trình revit chương 3 pdftài liệu giáo trình revit chương 4 pdftài liệu phương trình vi phântài liệu giáo trình pascaltài liệu giáo trình access và ứng dụngtài liệu giáo trình kiểm toántài liệu giáo trình chăn nuôi lợntài liệu giáo trình quản lý nhân lực kd 275tài liệu giáo trình kỹ năng mềmBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015