Tài liệu về : “Thực trạng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế xã ở tỉnh Hà Tây pdf

Luận văn đánh giá phương thức khoán định suất thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại bảo hiểm hội tỉnh hải dương

Luận văn đánh giá phương thức khoán định suất thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh hải dương
... quỹ: Bảo hiểm hội bắt buộc, Bảo hiểm hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp (sau ñ y gọi chung là bảo hiểm hội), bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm y tế tự nguyện (sau ñ y gọi chung là bảo ... người tham gia bảo hiểm y tế, làm cơ sở ñể thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thanh toán giữa cơ quan Bảo hiểm hội với cơ sở khám, chữa bệnh Cơ quan Bảo hiểm hội thanh ... bảo hiểm y tế và ñược ghi trong thẻ bảo hiểm y tế. Giám ñịnh bảo hiểm y tế là hoạt ñộng chuyên môn do tổ chức bảo hiểm y tế tiến hành nhằm ñánh giá sự hợp lý của việc cung cấp dịch vụ y tế...
 • 113
 • 144
 • 2

giám định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và việc bảo vệ quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế Nam Định

giám định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và việc bảo vệ quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế Nam Định
... giữa bệnh nhân bảo hiểm y tế và các cơ sở khám chữa bệnh, cung cấp các dịch vụ y tế, đảm bảo thuận lợi cho ngời bệnh bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh, đợc khám chữa bệnh đ y đủ hơn và thực ... hiểm y tế đòi thanh toán với bảo hiểm y tế, có ngời cùng một lúc dùng thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh nhiều nơi để l y thuốc. Đối với không ít cơ sở khám chữa bệnh lạm dụng bảo hiểm y tế ... bệnh khi đi khám chữa bệnh theo y u cầu riêng: tự chọn th y thuốc, buồng bệnh, cơ sở khám chữa bệnh, các dịch vụ y tế, khám chữa bệnh vợt tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định của bộ y tế, ...
 • 82
 • 103
 • 0

giám định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

giám định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
... gia bảo hiểm y tế lạm dụng bảo hiểm bằng cách nào? Ngời tham gia bảo hiểm y tế lạm dụng bảo hiểm y tế bằng cách:- Ngời có thẻ bảo hiểm y tế lợi dụng sơ hở trong quản lý của các cơ sở y tế cho ... thẻ để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thay ảnh, sửa chữa tên tuổi, sửa chữa hạn sử dụng thẻ để hởng quyền lợi bảo hiểm y tế. - Ngời có thẻ đi khám chữa bệnh nhng giấu thẻ, xin khám chữa bệnh tự ... quy định của điều lệ bảo hiểm y tế và theo hợp đồng khám chữa bệnh đã đợc ký- Y u cầu cơ quan bảo hiểm y tế cung cấp những số liệu về thẻ bảo hiểm y tế đăng ký tại cơ sở KCB- Khám chữa bệnh...
 • 85
 • 74
 • 0

"Công tác giám định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và việc bảo vệ quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm Bảo hiểm y tế Nam Định".

... bệnh nhân bảo hiểm y tế và các cơ sở khám chữa bệnh, cung cấp các dịch vụ y tế, đảm bảo thuận lợi cho ngời bệnh bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh, đợc khám chữa bệnh đ y đủ hơn và thực sự y n ... về bảo hiểm y tế Phần II : Thực trạng tổ chức hoạt động bảo hiểm y tế nớc taPhần III: Công tác giám định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và việc bảo vệ quyền lợi cho ngời có thẻ bảo hiểm ... theoquy định của điều lệ bảo hiểm y tế và theo hợp đồng khám chữa bệnh đã đợc ký16- Y u cầu cơ quan bảo hiểm y tế cung cấp những số liệu về thẻ bảo hiểm y tế đăng ký tại cơ sở KCB- Khám chữa bệnh...
 • 78
 • 128
 • 3

Xem thêm