Kết quả với từ khóa "bài tập kinh tế lượng"

Các dạng bài tập Kinh tế lượng

Tài liệu tham khảo về Giải bài tập kinh lượng... . để định dạng cho các mô hình trên 2. Dùng điều kiện đủ để định dạng cho phương trình (c)3. Có thể dùng phương pháp ước lượng nào để ước lượng các phương. phương trình ước lượng. Giải thích ý nghĩa kết quả các hệ số ước lượng. 2. Kết quả ước lượng có phù hợp với lý thuyết không?3. Tìm ước ...
 • 6
 • 13,385
 • 449

Các bài tập Kinh tế lượng hay.doc

Các bài tập Kinh tế lượng hay.doc . 2. Hãy giải thích các hệ số ước lượng R , 1 và 2 theo ý nghĩa kinh tế. 6BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG . 10.31185Yêu cầu :1. Ước lượng mô hình tuyến tính đơn : Catchi = 1 + 2* Efforti + ui2. Ước lượng mô hình tuyến tính bội : 7BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG ...
 • 11
 • 4,568
 • 9

Bài tập kinh tế lượng ứng dụng

Bài tập, kinh tế lượng ứng dụng . Nhóm 6: KINH TẾ LƯNG ỨNG DỤNG BÀI TẬP 2 Bài 2. Sử dụng file Table 6.4. Fertility and other data for 64 countries. nên đưa biến X 3 (vốn đầu tư) vào mô hình. Bài 4: Bài tập 7.16, Gujarati (2003), trang 235 ( Table 7.6 ) Y: lượng hoa hồng tiêu thụ (bó) X2 = giá bán sỉ
 • 9
 • 2,699
 • 116

Bài tập kinh tế lượng ứng dụng 3

Baøi 2: Baøi taäp 9.2, Gujarati (2003), trang 324 Y: soá giôø laøm vieäc cuûa ngöôøi vôïX2: thu nhaäp sau thueá cuûa ngöôøi vôïX3:thu nhaäp sau thueá cuûa choàng X4: soá tuoåi cuûa ngöôøi vôïX5: soá naêm hoïc ôû tröôøng cuûa ngöôøi vôï (bieán ñònh löôïng)X6: Bieán dummyD=1 ngöôøi phoûng vaán caûm thaáy raèng ngöôøi phuï nöõ coù theå laøm vieäc neáu choàng ñoàng yù.D = 0 khaùcX7: bieán ...
 • 7
 • 1,117
 • 35

Bài tập kinh tế lượng 4

Bài tập kinh tế lượng 4 . 0 .48 5 X3 -103.5 042 51. 147 44 -2.023 644 0.0705 X4 6.115795 3.713679 1. 646 829 0.1306 X5 -105.9787 151. 942 8 -0.69 749 1 0.50 14 X6 0.123797 0.122672 1.0091 74. KINH TẾ LƯNG ỨNG DỤNG BÀI TẬP 4 Bài 2: Bài tập 10.19, Gujarati (2003), trang 379-380 Mô hình: GNP t = β 1 +β 2 M t + β 3 M ...
 • 8
 • 1,530
 • 42

Bài tập kinh tế lượng 5

Bài tập kinh tế lượng 5 . SQRT(X) 1 452 .691 955 .9221 1 .51 96 75 0. 152 5 R-squared 0. 150 849 Mean dependent var 55 59.832 Adjusted R-squared 0.0 855 3 S.D. dependent var 54 84.616. C 189. 959 7 22 .52 879 8.4318 65 0.0000 SP -1.271697 0.233117 -5. 455 179 0.0000 HP 0.390433 0.076246 5. 120719 0.0000 WT -1.903273 0.1 855 16 -10. 259 36 0.0000
 • 7
 • 1,582
 • 68

Bài tập kinh tế lượng ứng dụng 1

Bài tập kinh tế lượng ứng dụng 1 . 19 86 13 6 10 9.6 14 905.6 12 012 .16 18 496 8.82 23.455 550 .15 27 77.792 19 87 16 1.7 11 3.6 18 369 .12 12 904.96 2 614 6.89 12 .82 49 .15 5 2 416 .247 16 4.352 19 88 14 9. 91 118 .3. 396.5939 1. 392 19 84 92.46 10 3.9 9606.594 10 795. 21 8548.852 3 .12 -20.085 403.3938 9.734 19 85 10 8.9 10 7.6 11 717 .64 11 577.76 11 859. 21 ...
 • 13
 • 1,016
 • 0

Bài tập kinh tế lượng

Bài tập kinh tế lượng . White có tích chéo thu được kết quả sau, hãy viết mô hình hồi quy phụ, thực hiện kiểm định và kết luận? [1b] White Heteroskedasticity Test: cross terms. dựa trên mô hình [1] (hồi quy không có tích chéo) [1a] White Heteroskedasticity Test: - no cross terms F – statistic 12.94728 Probability
 • 21
 • 10,896
 • 388

Bài tập Kinh tế lượng 2 có đáp án

Bài tập kinh tế lượng có đáp án Bài tập kinh tế lượng có lời giải, bài tập kinh tế lượng có đáp án, bài tập kinh tế lượng chương 2, bài tập kinh tế lượng với sự trợ giúp của phần mềm eviews, bai tap kinh ...
 • 9
 • 19,045
 • 580

Bài tập kinh tế lượng

Đây là một số bài tập kinh tế lượng gửi đến các bạn sinh viên tham khảo. . Khoa Kinh tế ĐHQG Kinh tế lượng HK4/2008 PS 1 BÀI TẬP 1 (Problem Set 1) Ôn tập Xác suất Thống kê Khuyến khích sinh viên tự thành lập các nhóm học tập để. 10 sinh viên của Khoa Kinh tế ĐHQG và được kết quả như sau: ...
 • 4
 • 986
 • 7

BÀI tập KINH tế LƯỢNG

Sau đây là số liệu của Mexico giai đoạn 1955- 1974, trong đó sản lượng Y đo bằng GDP thực ( đơn vị tính Pesos của năm 1960); X21được đo bằng tổng lao động ( đơn vị tính – ngàn người); X31được đo bằng vốn cố định ( đơn vị tính- triệu Pesos của năm 1960). . quy dạng mô hình Cobb- Doulgas ( tham khảo Bài giảng Kinh tế lượng- chương Hồi quy bội). 2/ Nêu ý nghĩa kinh ...
 • 13
 • 884
 • 13

Giải bài tập kinh tê lượng

R2 thể hiện phần tỷ lệ biến thiên của Y được giải thich bởi mối liên hệ tuyến tính của Y theo X nên R2 càng lớn thì mô hình hồi quy tuyến tính đã ước lượng càng thích hợp càng có ý nghĩa trong việc giải thích sự phụ thuộc của Y đối với biến X.R2 là hệ số xác định, phản ánh mức đọ chặt chẽ của mối liên hệ giữa X và Y. Nó giải thích sự ...
 • 3
 • 3,491
 • 74

Bài tập kinh tế lượng

J.Elias ( D.N Gujarati).1/ Hồi quy dạng mô hình Cobb- Doulgas ( tham khảo Bài giảng Kinh tế lượngchươngHồi quy bội).2/ Nêu ý nghĩa kinh tế các hệ số hồi quy riêng.3/ Căn cứ vào bảng kết quả hồi quy, hãy cho biết ý nghĩa thống kê của các hệ sốhồi quy và ý nghĩa của hệ số xác định R2.4/ Dựa vào tổng giá trị hai hệ số co dãn, hãy đánh giá việc tăng quy mô sản ...
 • 14
 • 422
 • 6

bài tập kinh tế lượng bổ sung kiến thức

bài tập kinh tế lượng . Bài tập Kinh tế lượng – Bổ sung kiến thức BẢI TẬP KINH TẾ LƯỢNG - BỔ SUNG KIẾN THỨC Bài tập 1 Với X là thu nhập, Y là chi. Dương Hải – Toán kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân 1 Bài tập Kinh tế ...
 • 8
 • 805
 • 23

bài tập kinh tế lượng sử dụng phần mềm eviews

bài tập kinh tế lượng . BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM EVIEWS BỘ MÔN KINH TẾ LƯỢNG - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH (Tất cả các bài tập đều lấy mức ý nghĩa là 5%) Phần 1:. cho rằng lượng bán có tình mùa vụ và lượng bán thường tăng cao và mùa hè”, hãy đề xuất mô hình và cách trả lời ý ...
 • 14
 • 9,096
 • 265

bài tập kinh tế lượng có lời giải chi tiết

tuyển tập các dạng bài tập kinh tế lượng có lời giải chi tiết
 • 18
 • 14,412
 • 31

TỔNG HỢP BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG

TỔNG HỢP BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG
 • 44
 • 976
 • 14

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG

Kinh tế lượng . Học Nông lâm Tp HCM Khoa kinh tế -oOo- BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG (Dành cho sinh viên Hệ chính quy – ĐHNL-2013 tham khảo) PHẦN CƠ BẢN Bài 1: Số liệu về tỷ lệ. 8 12 12 Yêu cầu: - Ước lượng và viết phương trình hồi quy tuyến tính: Y =  1 +  2 X +  i - Tìm hệ số xác định R 2 ? Ý nghĩa? Bài 2: Kết ...
 • 7
 • 469
 • 30

Tài liệu Bài tập kinh tế lượng (Với sự trợ giúp của Eviews) docx

. BÀI TẬP KINH TẾ LƯNG (Với sự trợ giúp của EViews) Bài tập 1 Tập dữ liệu rice.wf1 chứa các biến sau: househol. giá trò thực tế quan sát của G; cận trên và cận dưới của khoảng dự báo cho giá trò trung bình của G. 3 Bài tập 3 Tập dữ liệu mortality.wf1
 • 8
 • 788
 • 13
1 2 3 4 .. >
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP