Kết quả với từ khóa "bài tập kinh tế lượng"

Các dạng bài tập Kinh tế lượng

Tài liệu tham khảo về Giải bài tập kinh lượng...
 • 6
 • 13,111
 • 439

Các bài tập Kinh tế lượng hay.doc

Các bài tập Kinh tế lượng hay.doc
 • 11
 • 4,479
 • 9

Bài tập kinh tế lượng ứng dụng

Bài tập, kinh tế lượng ứng dụng
 • 9
 • 2,612
 • 113

Bài tập kinh tế lượng ứng dụng 3

Baøi 2: Baøi taäp 9.2, Gujarati (2003), trang 324 Y: soá giôø laøm vieäc cuûa ngöôøi vôïX2: thu nhaäp sau thueá cuûa ngöôøi vôïX3:thu nhaäp sau thueá cuûa choàng X4: soá tuoåi cuûa ngöôøi vôïX5: soá naêm hoïc ôû tröôøng cuûa ngöôøi vôï (bieán ñònh löôïng)X6: Bieán dummyD=1 ngöôøi phoûng vaán caûm thaáy raèng ngöôøi phuï nöõ coù theå laøm vieäc neáu choàng ñoàng yù.D = 0 khaùcX7: bieán ...
 • 7
 • 1,086
 • 35

Bài tập kinh tế lượng 4

Bài tập kinh tế lượng 4
 • 8
 • 1,508
 • 42

Bài tập kinh tế lượng 5

Bài tập kinh tế lượng 5
 • 7
 • 1,537
 • 68

Bài tập kinh tế lượng ứng dụng 1

Bài tập kinh tế lượng ứng dụng 1
 • 13
 • 992
 • 0

Bài tập kinh tế lượng

Bài tập kinh tế lượng
 • 21
 • 10,788
 • 387

Bài tập Kinh tế lượng 2 có đáp án

Bài tập kinh tế lượng có đáp án Bài tập kinh tế lượng có lời giải, bài tập kinh tế lượng có đáp án, bài tập kinh tế lượng chương 2, bài tập kinh tế lượng với sự trợ giúp của phần mềm eviews, bai tap kinh ...
 • 9
 • 18,556
 • 572

Bài tập kinh tế lượng

Đây là một số bài tập kinh tế lượng gửi đến các bạn sinh viên tham khảo.
 • 4
 • 956
 • 7

BÀI tập KINH tế LƯỢNG

Sau đây là số liệu của Mexico giai đoạn 1955- 1974, trong đó sản lượng Y đo bằng GDP thực ( đơn vị tính Pesos của năm 1960); X21được đo bằng tổng lao động ( đơn vị tính – ngàn người); X31được đo bằng vốn cố định ( đơn vị tính- triệu Pesos của năm 1960).
 • 13
 • 861
 • 13

Giải bài tập kinh tê lượng

R2 thể hiện phần tỷ lệ biến thiên của Y được giải thich bởi mối liên hệ tuyến tính của Y theo X nên R2 càng lớn thì mô hình hồi quy tuyến tính đã ước lượng càng thích hợp càng có ý nghĩa trong việc giải thích sự phụ thuộc của Y đối với biến X.R2 là hệ số xác định, phản ánh mức đọ chặt chẽ của mối liên hệ giữa X và Y. Nó giải thích sự ...
 • 3
 • 3,382
 • 68

Bài tập kinh tế lượng

J.Elias ( D.N Gujarati).1/ Hồi quy dạng mô hình Cobb- Doulgas ( tham khảo Bài giảng Kinh tế lượngchươngHồi quy bội).2/ Nêu ý nghĩa kinh tế các hệ số hồi quy riêng.3/ Căn cứ vào bảng kết quả hồi quy, hãy cho biết ý nghĩa thống kê của các hệ sốhồi quy và ý nghĩa của hệ số xác định R2.4/ Dựa vào tổng giá trị hai hệ số co dãn, hãy đánh giá việc tăng quy mô sản ...
 • 14
 • 407
 • 6

bài tập kinh tế lượng bổ sung kiến thức

bài tập kinh tế lượng
 • 8
 • 754
 • 23

bài tập kinh tế lượng sử dụng phần mềm eviews

bài tập kinh tế lượng
 • 14
 • 8,853
 • 260

bài tập kinh tế lượng có lời giải chi tiết

tuyển tập các dạng bài tập kinh tế lượng có lời giải chi tiết
 • 18
 • 14,117
 • 30

TỔNG HỢP BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG

TỔNG HỢP BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG
 • 44
 • 944
 • 14

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG

Kinh tế lượng
 • 7
 • 445
 • 29
1 2 3 4 .. >
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP