Hãy nêu những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX.

Cập nhật: 08/01/2015

Hãy nêu những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX.

Có thể bạn quan tâm

Vai trò của con người trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội

 • 26
 • 58
 • 0
“ ... xây dựng hội chủ nghĩa, cũng không phải xây dựng xong những con ngời xà hội chủ nghĩa rồi mới xây dựng chủ nghĩa hội. Việc xây dựng con ngời xà hội chủ nghĩa phải đợc đặt ra ngày từ đầu ... hội sẽ tạo ra những con ngời xà hội chủ nghĩa những con ngời xà hội chủ nghĩa lại là chủ thể của toàn bộ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội. 2. T tởng Hồ Chí Minh về việc xây dựng con ngời ... tâm trong suốt tiến trình xây dựng chủ nghĩa hội. Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội cần có những con ngời xà hội chủ nghĩa, nhng không có nghĩa là tất cả mọi ngời phải và có thể trở thành”

Tới năm 1950, sản xuất công nghiệp tăng 73%.

Có thể bạn quan tâm

Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất. Ý nghĩa của nó trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

 • 21
 • 51
 • 0
“ ... tế xà hội chủ nghĩa. Bởi vậy công cuộc cải tạo xà hội chủ nghĩa phải chú ý đến đặc điểm của sự tồn tại khách quan của nền kinh tế nhiều thành phần. Trong cải tạo quan hệ sản xuất cũ và xây dựng ... học. * Xây dựng và hoàn thiện quan hệ sản xuất: quan hệ sản xuất mới theo định hớng xà hội chủ nghĩa: xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần. Trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa hội, nền ... để phát triển sản xuất phục vụ mọi nhu cầu của hội. Xây dựng chủ nghĩa hội, bỏ qua chế độ t bản chủ nghĩa, tạo ra sự biến đổi về chất của hội trên tất cả các lĩnh vực là sự nghiệp rất”

Có thể bạn quan tâm

Tài liệu Báo cáo " XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ CỦA XÃ HỘI HỌC TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI " pptx

 • 10
 • 42
 • 1
“ ... hội học số 1 - 1983 Bản quyền thuộc Viện hội học www.ios.org.vn XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI 85 VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ CỦA XÃ HỘI HỌC TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Giáo ... cộng sản và công nhân, các kế hoạch dài hạn phát triển kinh tế và hội của các nước đang ở những giai đoạn khác nhau của công cuộc xây dựng chủ nghĩa hội chủ nghĩa cộng sản. hội học ... sống viết; những chỉ báo phát triển hội về mặt hội; những vấn đề dân số học, kế hoạch hóa hội và dự báo hội; vấn đề dư luận hội và giáo dục cộng sản chủ nghĩa, v.v… Trong”

Có thể bạn quan tâm

Đề tài: “Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất và ý nghĩa của nó trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay” potx

 • 23
 • 5
 • 0
“ ... tế xà hội chủ nghĩa. Bởi vậy công cuộc cải tạo xà hội chủ nghĩa phải chú ý đến đặc điểm của sự tồn tại khách quan của nền kinh tế nhiều thành phần. Trong cải tạo quan hệ sản xuất cũ và xây dựng ... học. * Xây dựng và hoàn thiện quan hệ sản xuất: quan hệ sản xuất mới theo định hớng xà hội chủ nghĩa: xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần. Trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa hội, nền ... hớng Xà hội chủ nghĩa. Đến năm 1992 đờng lối đó đà đợc cụ thể hoá. Khi nghiên cứu xà hội T bản Các Mác phát hiện ra mâu thuẫn cơ bản của hội T bản là mâu thuẫn giữa tính chất xà hội hoá của”

Có thể bạn quan tâm

Tiểu luận kinh tế chính trị: “Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất và ý nghĩa của nó trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay”. pps

 • 25
 • 9
 • 0
“ ... tế hội chủ nghĩa. Bởi vậy công cuộc cải tạo hội chủ nghĩa phải chú ý đến đặc điểm của sự tồn tại khách quan của nền kinh tế nhiều thành phần. Trong cải tạo quan hệ sản xuất cũ và xây dựng ... học. * Xây dựng và hoàn thiện quan hệ sản xuất: quan hệ sản xuất mới theo định hướng hội chủ nghĩa: xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần. Trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa hội, nền ... chúng ta đã xây dựng một đất nước Việt Nam độc lập, tự do, tiến thẳng lên chủ nghĩa hội, bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa. * Việt Nam trong thời kì đầu đi lên chủ nghĩa hội. Sau 30/4/1975”

Có thể bạn quan tâm

Tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng phát triển sáng tạo của Đảng ta vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay ppt

 • 8
 • 3
 • 1
“ ... hồ về chủ nghĩa hội, hoài nghi về tính hiện thực của chủ nghĩa hội và con đường đi lên chủ nghĩa hội ở nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, chủ nghĩa hội không phải là những ... lên chủ nghĩa hội ở nước ta. hội hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng, được khẳng định trong Cương lĩnh và văn kiện các đại hội của Đảng, là hội dân giàu, nuớc mạnh, hội công bằng, ... để tiến lên chủ nghĩa hội& quot;. Nghiên cứu về những điều kiện đảm bảo cách mạng thành công, xây dựng thành công chủ nghĩa hội trên đất nước ta, điều quan trọng nhất, theo Chủ tịch Hồ”

Có thể bạn quan tâm

Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất và ý nghĩa của nó trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay ppsx

 • 24
 • 3
 • 0
“ ... dịch vụ có công nghệ cao, xây dựng kết cấu hạ tầng. Phát triển các thành phần kinh tế không phải là công việc dễ dàng và càng không thể hoàn thành trong một thời ... học. * Xây dựng và hoàn thiện quan hệ sản xuất: quan hệ sản xuất mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa: xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần. Trong thời ... nhấn mạnh việc xây dựng chế độ công hữu, coi đó là cái duy nhất để xây dựng quan hệ sản xuất mới. Điều đó lại tiếp tục được làm rõ trong Đại hội IX:”

Có thể bạn quan tâm

Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất và ý nghĩa của nó trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội

 • 24
 • 16
 • 0
“ ... – hội 10 năm đầu của thế kỷ XXI: Chiến lược đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công ... tế hội chủ nghĩa. Bởi vậy công cuộc cải tạo hội chủ nghĩa phải chú ý đến đặc điểm của sự tồn tại khách quan của nền kinh tế nhiều thành phần. Trong cải tạo quan hệ sản xuất cũ và xây dựng ... lên chủ nghĩa hội, bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa. * Việt Nam trong thời kì đầu đi lên chủ nghĩa hội. Sau 30/4/1975 nước ta hoàn toàn giải phóng, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu”