Hãy nêu những thành tựu mà các nước Đông Âu đã đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Cập nhật: 08/01/2015

Hãy nêu những thành tựu mà các nước Đông Âu đã đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tới đầu những năm 70 của thế kỉ XX, các nước Đông Âu đã trở thành những nước công - nông nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

CNH-HĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta

 • 29
 • 93
 • 1
“ ... xuất lớn xà hội chủ nghĩa không qua giai đoạn t bản chủ nghĩa thì tất yêú phải có phân công lao động xà hội. Phân công lao động xà hội là sự chuyên môn hoá sản xuất giữa các ngành trong nội ... tái sản xuất giản đơn chỉ giới hạn trong các công xà nông thôn quy mô làng, xÃ. Quá trình xây dựng chủ nghĩa xà hội ở nớc ta (ở miền Bắc từ sau năm 1954 và trong cả nớc từ sau năm 1975) chịu ... đờng xây dựng chủ nghĩa xà hội đà đợc thực tiễn cuộc sống và kết quả nêu trên kiểm chứng là đúng đắn, 18 Tiể u luận Triết học 3.2 Biện pháp :3.2.1 Biện pháp chủ yếu nhằm phát triển công”

Có thể bạn quan tâm

Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất. Ý nghĩa của nó trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

 • 21
 • 37
 • 0
“ ... ,và các đòn bẩy kinh tế để phát triển sản xuất phục vụ mọi nhu cầu của xà hội. Xây dựng chủ nghĩa xà hội, bỏ qua chế độ t bản chủ nghĩa, tạo ra sự biến đổi về chất của xà hội trên tất cả các ... học. * Xây dựng và hoàn thiện quan hệ sản xuất: quan hệ sản xuất mới theo định hớng xà hội chủ nghĩa: xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần. Trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xà hội, nền ... tế xà hội chủ nghĩa. Bởi vậy công cuộc cải tạo xà hội chủ nghĩa phải chú ý đến đặc điểm của sự tồn tại khách quan của nền kinh tế nhiều thành phần. Trong cải tạo quan hệ sản xuất cũ và xây dựng”

Có thể bạn quan tâm

Phương hướng và giải pháp nhằm hướng các tôn giáo đồng hành cùng dân tọc trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở viêt nam

 • 159
 • 20
 • 0
“ ... cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa x hội 78 PHầN III Tôn giáo đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa x hội ở Việt Nam Hiện nay- Phơng hớng và những giải pháp ... quốc”72. Ngay khi Cách mạng tháng Tám thành công, trong công cuộc kháng chiến cứu nước cũng như xây dựng đất nước sau này, Hồ Chí Minh luôn động viên, khuyến khích, tạo mọi cơ hội cho các chức sắc ... trình xây dựng chủ nghĩa hội ở nước ta”. 1- Người Việt Nam, dù là dân tộc thiểu số hay đa số, có tôn giáo hay không có tôn giáo, sống trong nước hay hay cư trú ở nước ngoài thì trong sâu thẳm”

Có thể bạn quan tâm

Đề tài: “Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất và ý nghĩa của nó trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay” potx

 • 23
 • 4
 • 0
“ ... Minh, chúng ta đà xây dựng một đất nớc Việt Nam độc lập, tự do, tiến thẳng lên chủ nghĩa xà hội, bỏ qua giai đoạn t bản chủ nghĩa. * Việt Nam trong thời kì đầu đi lên chủ nghĩa hội. Generated ... tế xà hội chủ nghĩa. Bởi vậy công cuộc cải tạo xà hội chủ nghĩa phải chú ý đến đặc điểm của sự tồn tại khách quan của nền kinh tế nhiều thành phần. Trong cải tạo quan hệ sản xuất cũ và xây dựng ... ,và các đòn bẩy kinh tế để phát triển sản xuất phục vụ mọi nhu cầu của xà hội. Xây dựng chủ nghĩa xà hội, bỏ qua chế độ t bản chủ nghĩa, tạo ra sự biến đổi về chất của xà hội trên tất cả các”

Có thể bạn quan tâm

Tiểu luận kinh tế chính trị: “Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất và ý nghĩa của nó trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay”. pps

 • 25
 • 8
 • 0
“ ... Minh, chúng ta đã xây dựng một đất nước Việt Nam độc lập, tự do, tiến thẳng lên chủ nghĩa hội, bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa. * Việt Nam trong thời kì đầu đi lên chủ nghĩa hội. Sau ... học. * Xây dựng và hoàn thiện quan hệ sản xuất: quan hệ sản xuất mới theo định hướng hội chủ nghĩa: xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần. Trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa hội, ... ,và các đòn bẩy kinh tế để phát triển sản xuất phục vụ mọi nhu cầu của hội. Xây dựng chủ nghĩa hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, tạo ra sự biến đổi về chất của hội trên tất cả các”

Có thể bạn quan tâm

Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất và ý nghĩa của nó trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay ppsx

 • 24
 • 3
 • 0
“ ... dịch vụ có công nghệ cao, xây dựng kết cấu hạ tầng. Phát triển các thành phần kinh tế không phải là công việc dễ dàng và càng không thể hoàn thành trong một thời ... chóng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào tất cả các khâu của nền sản xuất xã hội. Trong thời kỳ hoàng kim của mình, quan hệ sản xuất tư bản đã tạo ... bản chủ nghĩa. Mâu thuẫn đó là cơ sở sâu xa làm nảy sinh các mâu thuẫn khác và quy định sự vận động phát triển của xã hội tư bản. Từ đó các ông đi đến dự”